[Digitalisering] Klar til Persondataforordningen

Oct 3

[Digitalisering] Klar til Persondataforordningen

Adskillige tusinde underskrifter sættes dagligt med Penneo på alt fra ansættelses- og lejekontrakter til årsregnskaber og gældserklæringer. Lige nu på tværs af 87 lande. Kunderne er advokater, revisorer, leasingselskaber, forsikringsselskaber, inkassovirksomheder, HR afdelinger m.fl.. Alle betror de os med deres mest følsomme data. Således er datasikkerhed helt naturligt en høj prioritet.

Den 25. maj træder Persondataforordningen i kraft

Kravene til sikringen af disse persondata skærpes yderligere d. 25. maj 2018 med ikrafttrædelsen af den nye “EU forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)” – i daglig tale (heldigvis) blot betegnet Persondataforordningen.

Penneo lever op til persondataforordningen-7468

Formålet med persondataforordningen er at styrke sikkerheden og beskyttelsen af borgernes persondata i hele EU og dermed skabe større harmoni mellem de enkelte landes databeskyttelseslove.
Persondataforordningen vil erstatte det nuværende EU databeskyttelsesdirektiv og dets nationale love, herunder i Danmark den eksisterende persondatalov.

Penneo opfylder i dag alle gældende regler for beskyttelse af persondata og alle services udbudt af Penneo vil naturligvis også leve op til de skærpede krav, der indføres når Persondataforordningen træder i kraft d. 25. maj 2018.

Penneo passer på dine data

For at sikre fuld overensstemmelse med den kommende Persondataforordning har eksterne juridiske sikkerhedseksperter gennemgået Penneos eksisterende processer og sikkerhedsprocedurer.

I forlængelse heraf er der blevet udarbejdet en ny databehandleraftale, der skal underskrives af alle nye såvel som eksisterende kunder.

Som en del af denne aftale garanteres det, at også vores underbehandlere (subcontractors, red.) opfylder deres forpligtelser til databeskyttelse. For at sikre det højeste niveau af personbeskyttelse benyttes Amazon Web Services (AWS) som underdatabehandler, der er blandt de førende på datasikkerhed i verden. AWS benytter kun autoriserede underleverandører, og dem kan du kan se på listen her.Amazon Web Services

For at sikre, at brugernes data beskyttes bedst muligt, krypteres alle opbevarede dokumenter og al kommunikation til og fra Penneos server(e) efter gældende krypteringsstandarder, defineret af National Institute of Standards and Technologies (NIST). Derudover er der processer på plads, der tilsikrer, at kun enkelte, autoriserede Penneo medarbejdere, kan tilgå personoplysninger i overensstemmelse med retningslinjerne for behandlingen af personoplysninger.

Kort sagt… Er man bruger af Penneo, kan man være helt rolig for, at data opbevares og håndteres 100% sikkert. Det gælder såvel i dag, som i morgen og efter 25. maj 2018.

Sådan hjælper Penneo dine kunder med at håndtere data

Persondataforordningen gælder alle virksomheder, der håndterer persondata og stiller store krav til overblik over hvilke persondata om kunder og ansatte som behandles, og hvor de opbevares. Det gælder ikke mindst følsomme personoplysninger.

For dig og dine brugere som afsender(e) af dokumenter og persondata, betyder det kort sagt, at det nok ikke er det smarteste at sende personfølsomme oplysninger eller andre følsomme data afsted til modtager via normal, ukrypteret e-mail.

Derfor tilbyder Penneo en række funktioner, der hjælper dine kunder med at overholde kravene til håndtering af persondata, herunder:

  • Krypterede e-mails (Release: 4. Kvartal 2017)
  • Rekommanderet (digital) post (Release:4. Kvartal 2017)
  • Automatisk sletning af data (Release:4. Kvartal 2017)
  • Send dokumenter med personfølsomme data