Siden januar 2022 inspicerede Erhversstyrelsen 74 virksomheder omfattet af Hvidvaskloven i Danmark for at vurdere deres overholdelse af hvidvaskloven.

Næsten halvdelen af de inspicerede virksomheder var godkendte revisorer og revisionsfirmaer (35). Den næststørste andel (20) omfattede skatterådgivere og revisorer, mens ejendomsmæglere (11) og udbydere af c/o adresser og virtuelle kontorhoteller (8) udgjorde resten.

Vi har analyseret alle Erhvervsstyrelsens rapporter for at forstå hvilke krav danske virksomheder kæmper mest med, især i forhold til den branche, de opererer i.

Se vores resultater nedenfor.

 

Hvordan klarer danske virksomheder sig i forhold til overholdelse af hvidvaskloven?

De 74 virksomheder, som Erhvervsstyrelsen har udført tilsynsbesøg hos, har tilsammen begået 417 overtrædelser af hvidvaskloven i løbet af kun ni måneder.

Det største antal overtrædelser fandt sted i revisionssektoren (188) – som dog også repræsenterer størstedelen (47 %) af de inspicerede virksomheder. Skatterådgivere og bogholdere udgjorde en fjerdedel af de samlede overtrædelser, efterfulgt af udbydere af c/o-adresser (16 %) og ejendomsmæglere (14 %).

Businesses inspected by sector

 

Hvilke overtrædelser af hvidvaskloven var de hyppigste?

Langt størstedelen af hvidvasklovens overtrædelser vedrørte utilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller i virksomhederne (83,8%). Især havde virksomhederne ikke udarbejdede tilstrækkelige interne risikovurderinger (85,1%).

Ifølge hvidvaskloven skal forpligtede enheder regelmæssigt vurdere risikoen for, at deres virksomhed bliver udnyttet til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Denne interne risikovurdering er fundamentet for alle andre foranstaltninger, der gennemføres for at opfylde hvidvasklovens kravene.

Erhvervsstyrelsen fandt også et stort antal overtrædelser af kontrol med identitetsoplysningerne (44,6%) og af kontrol af, om kunderne var politisk eksponerede personer (PEP) (45,9%). I disse tilfælde var kundernes identitet ikke blevet kontrolleret på grundlag af officielle identifikationsdokumenter eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde. Derudover manglede virksomhederne at opfylde hvidvasklovens krav rettidigt i næsten halvdelen af tilfældene (40,5%).

AML violations

Lad os se nærmere på overtrædelserne pr. branche:

• Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen inspicerede 35 godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, som tilsammen tegnede sig for 188 overtrædelser af hvidvaskloven – næsten halvdelen af de samlede overtrædelser.

80 % af de inspicerede virksomheder havde utilstrækkelige interne risikovurderinger. Denne manglende opfyldelse skyldtes, at virksomhedernes politikker, forretningsgange og kontroller var utilstrækkelige, hvilket blev konstateret i 3 ud af 4 virksomheder.

Halvdelen af de inspicerede revisionsvirksomheder overtrådte kravene til kundeidentifikation (51 %), kontrol af deres status som PEP (45 %) og rettidig udførelse af hvidvasklovens forpligtelser (43 %).

Most frequent AML violations (Auditors)

28 % af revisionsfirmaerne undlod at foretage og dokumentere risikovurderinger af individuelle kundeforhold. Desuden havde 1 ud af 4 af de inspicerede revisionsfirmaer undladt at vurdere deres kunders ejerstruktur og fastslå identiteten af deres reelle ejere.

VI nogle få tilfælde overtrådte selskaberne kravet om at indsamle oplysninger om forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed. (14,3 %) og løbende overvågning af kundernes risikoprofiler.

Det laveste antal overtrædelser vedrørte forpligtelsen til at løbende overvåge kundernes risikoniveau og transaktioner (8,6 %) og til at underrette Hvidvasksekretariatet i tilfælde af mistanke om, at kunderne kunne være involveret i hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme (5,7 %).

• Ejendomsmæglere

11 ejendomsmæglere blev inspiceret af Erhvervsstyrelsen, som konstaterede 60 overtrædelser af hvidvaskloven.

Most frequent AML violations (Real Estate)

Det største antal overtrædelser (82 %) vedrørte rettidighed i forbindelse med udførelsen af hvidvasklovens forpligtelser. Loven definerer klart, hvornår virksomhederne skal udføre kundekendskabsprocedurer, opdatere risikovurdering af kunder, underrette myndighederne om mistænkelige aktiviteter osv. Disse regler og det generelle krav om hurtig overholdelse af hvidvasklovens krav er obligatoriske. Med andre ord bør virksomhederne være opmærksomme på at sikre overholdelse af hvidvasklovens krav lige så meget som på rettidigheden af denne overholdelse.

3 ud af 4 ejendomsmæglere undlod også at dokumentere deres politikker, forretningsgange og kontroller tilstrækkeligt (73 %) samt undlod at basere dem på en passende intern risikovurdering (66 %).

Næsten halvdelen af de kontrollerede virksomheder havde undladt at kontrollere kundens identitet på grundlag af officielle identifikationsdokumenter eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde. Endelig blev det konstateret, at 1 ud af 3 organisationer ikke havde overholdt kravet om at vurdere deres kunders ejerstruktur og bestemme deres risikoniveau korrekt.

• Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

En kategori, der har været genstand for mange inspektioner i løbet af 2022, er udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller. Erhvervsstyrelsen fandt, at alle de reviderede virksomheder ikke havde opfyldt kravene til intern risikovurdering, identifikation af kundernes reelle ejere og politikker, forretningsgange og kontroller i tilstrækkelig grad.

Most frequent AML violations (Providers of c/o addresses)

6 ud af de 8 inspicerede virksomheder opfyldte ikke kravene til identifikation af kunder og deres ejerstruktur, og halvdelen af dem indsamlede ikke korrekt oplysninger om forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed.

Løbende overvågning, korrekt risikovurderinger og rettidighed af udførelsen af de forpligtelser, der følger af hvidvaskloven, udgjorde 25 % af de begåede overtrædelser.

• Skatterådgivere og revisorer

Erhvervsstyrelsen inspicerede 20 skatterådgivere og revisorer, som tilsammen tegnede sig for 104 overtrædelser af hvidvaskningsloven — en fjerdedel af de samlede overtrædelser.

Most frequent AML violations (Tax advisors & accountants)

Ingen af dem havde udført interne risikovurderinger i tilstrækkelig grad. Ligeledes havde de alle utilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller.

1 ud af 5 af de inspicerede virksomheder overtrådte kravene til kundeidentifikation, risikovurdering og rettidig udførelse af disse opgaver.

Kun i få tilfælde skyldtes de begåede overtrædelser, at virksomhederne ikke havde vurderet deres kunders ejerstruktur og fastslået de reelle ejeres identitet.

Kun et par selskaber undlod at indsamle oplysninger forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed, samt overvåge kundernes risikoprofiler.

 

Status over situationen

Antallet af overtrædelser, som Erhvervsstyrelsen har fundet i danske virksomheder, er mildest talt alarmerende.

Dette skal også ses i lyset af, at det efter kontrolbesøgene er op til Erhvervsstyrelsen at beslutte, om sagen skal forelægges politiet til yderligere efterforskning, hvilket kan føre til strafferetlig forfølgelse og udstedelse af bøder. Det var tilfældet for nogle af de virksomheder, der blev kontrolleret i år.

Lovovertrædere kan i alvorlige tilfælde pålægges administrative bøder og op til to års fængsel. Størrelsen af bøderne er baseret på den enkelte persons/virksomheds økonomiske situation på tidspunktet for overtrædelsen.

Desuden kan risikoen for omdømme være lige så relevant som en bøde. Når Erhvervsstyrelsen har været på inspektion hos en virksomhed, offentliggøres den tilhørende rapport på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Hvis en sag forelægges politiet til videre efterforskning, opbevares rapporten på hjemmesiden og er offentligt tilgængelig i fem år efter offentliggørelsen. Rapporten indeholder detaljerede oplysninger om overtrædelserne af reglerne og nævner virksomhedens navn, hvilket kan påvirke virksomhedens image i offentligheden.

 

Penneo kan hjælpe dig med at sikre overholdelse af hvidvaskloven i din virksomhed

Med vores KYC-software kan du nemt og digitalt opfylde hvidvasklovens krav:

  • Indsamle din klients dokumenter og personlige oplysninger, herunder oplysninger om forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed.
  • Screen dataene i forhold til det officielle virksomhedsregister for at sikre, at du har et klart billede af virksomhedens ejerstruktur og identificerer de reelle ejere korrekt.
  • Adgang til PEP-lister og sanktionslister.
  • Overvåg eventuelle ændringer i dine kunders kontrolstruktur og risikoprofil, og få besked, hvis din dokumentation skal opdateres.
  • Opbevar al indsamlet dokumentation. Den slettes automatisk efter 5 år fra forretningsforbindelsens ophør.
  • Anmeld mistanke til Hvidvasksekretariatet.

Desuden giver hvidvaskloven dig mulighed for at udnytte elektroniske løsninger til dine AML-aktiviteter. Så du skal blot specificere at du anvender Penneo KYC til dataindsamling, identitetsbekræftelse, risikovurdering, opbevaring af dokumenter osv. i dine politikker, forretningsgange, og kontroller.

Med en enkelt, effektiv, digital løsning vil både du og dine kunder få en smidig og behagelig oplevelse.

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

AML risk assessment

Vurdering af virksomhedens risiko for hvidvask og terrorfinansiering

Enhanced due diligence (EDD)

Skærpede kundekendskabsprocedurer for højrisikokunder

KYC verification

Digital KYC: Sådan optimerer I jeres kundekendskabsprocedurer