Penningtvättslagen är en svensk lag som syftar till att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen har under de senaste åren regelbundet stärkts för att göra det svårare för kriminella att begå ekonomiska brott mot svenska företag.

 

Varför är det viktigt att följa penningtvättslagen?

Penningtvätt utgör ett betydande hot mot svenska medborgare, företag och institutioner och är mycket skadligt för ekonomin. Kriminella försöker ofta utnyttja det finansiella systemet för att tvätta pengar från narkotikahandel, människohandel, punktskattebedrägeri, rån och annan brottslig verksamhet.

Penningtvättslagen hjälper till att förebygga, upptäcka och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Verksamhetsutövare ska följa penningtvättslagen för att skydda sig mot penningtvätt och för att undvika böter.

 

Vilka är de huvudsakliga skyldigheterna enligt penningtvättslagen?

För att säkerställa efterlevnaden av penningtvättslagen ska företag uppfylla följande skyldigheter:

  • De ska identifiera och bedöma risken för de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
  • De ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom.
  • De ska bedöma kundens riskprofil.
  • De ska regelbundet följa upp affärsförbindelser och undersöka misstänkta transaktioner.
  • De ska rapportera om det finns misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen.
  • De ska ha interna rutiner, riktlinjer och kontroller för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Riskbedömning

Verksamhetsutövare ska identifiera och bedöma risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Riskbedömningen hjälper verksamhetsutövaren att förstå hur stor risken är att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och föreslår lämpliga åtgärder för att minska risken.

2. KYC-processen

För att uppnå kundkännedom ska verksamhetsutövare inhämta information om kunden, identifiera verkliga huvudmän, bedöma affärsförbindelsens syfte och art samt kontrollera kundens identitet. Identiteten kan kontrolleras genom pass, körkort, nationellt identitetskort eller annan officiell id-handling.

Enligt penningtvättslagen ska handlingar och uppgifter om klienten hållas uppdaterade och bevaras i fem år efter det att affärsförbindelsen med kunden har upphört.

Riskbedömning av kunden: Verksamhetsutövare ska riskklassificera sina kunder. Beroende på kundens riskprofil ska företaget vidta olika åtgärder för att uppnå kundkännedom.

Risken ska bedömas utifrån dess syfte och arten av affärsrelationen, det geografiska området för verksamheten och transaktionernas storlek och regelbundenhet. En avgörande del av riskbedömningen är att avgöra om kunden är en person i en politiskt utsatt position eller en person som finns med på en sanktionslista.

Om risken med affärsförbindelsen bedöms som hög ska företaget vidta skärpta åtgärder för kundkännedom.

3. Övervakning av affärsförbindelser och transaktioner

Verksamhetsutövare ska regelbundet övervaka transaktioner och affärsförbindelser för att upptäcka ovanliga aktiviteter.

Ovanliga eller misstänkta transaktioner ska utredas för att fastställa om det finns en skälig grund att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism.

4. Rapportering till Finanspolisen

Företag som omfattas av penningtvättslagen är skyldiga att rapportera misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen.

5. Rutiner, riktlinjer och kontroller för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Verksamhetsutövare ska ha rutiner, riktlinjer och kontroller för riskbedömning, riskhantering, kundkännedom, utredningar, rapportering samt bevarande av handlingar och uppgifter för att effektivt förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

Så här kan Penneo KYC hjälpa dig att följa penningtvättslagen!

Penneo KYC automatiserar hela KYC-processen – från identitetskontroll och guidad riskbedömning till säkert bevarande av handlingar och uppgifter.

  • Kontroll av kunden mot PEP- och sanktionslistor: Penneo KYC kontrollerar automatiskt kunder mot PEP- och sanktionslistor. Om kunden är ett företag kommer Penneo KYC automatiskt att hämta all relevant information, inklusive organisationsnummer och verkliga huvudmän direkt från officiella företagsregister.
  • Guidad riskbedömning: Svara på en rad fördefinierade frågor utformade som hjälper dig att bedöma kundens riskprofil.
  • Insamling av id-handlingar från kunden: Välj den identifikationshandling som kunden ska ladda upp och skicka förfrågan. Kunden kan använda sin telefon, laptop eller surfplatta för att ladda upp identifikationshandlingen inom några minuter.
  • Kryptering: Penneo KYC krypterar handlingar och uppgifter för att skydda dem från obehörig åtkomst.

Effektivisera efterlevnaden av penningtvättslagen och ge dina kunder en bättre upplevelse. Prova Penneo KYC gratis!

 

 

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

2024 AML and Industry Predictions for Auditors and Accountants

Vad man kan förvänta sig av 2024? AML och branschförutsägelser (för redovisningsbranschen)

AML-compliant risk assessments of customers

Hur du gör en korrekt AML-riskbedömning och riskklassificering av dina kunder

AML violations found in Swedish accounting companies

AML-överträdelser konstaterade av länsstyrelserna och Revisorsinspektionen vid kontroll av revisionsbyråernas efterlevnad under 2023