Kundkännedomsåtgärder är viktiga för att säkerställa efterlevnad av penningtvättslagen. Dessutom skyddar kundkännedom företag från att utsättas för ekonomisk brottslighet.

I den här artikeln förklaras de åtgärder för kundkännedom som verksamhetsutövare i Sverige ska vidta.

 

Vad innebär kundkännedom?

Kundkännedom är en skyldighet som gäller under hela affärsförbindelsen och innefattar följande åtgärder:

 • Identifiering av kunden
 • Kontroll av kundens identitet
 • Inhämtning av information om affärsförbindelsens syfte och art
 • Uppföljning av affärsförbindelsen

Kundkännedom är en viktig del av KYC-processen.

 

Omfattningen av åtgärderna för att uppnå kundkännedom

Omfattningen av åtgärderna för kundkännedom ska anpassas efter kundens risk.

1. Allmänna åtgärder för kundkännedom

Allmänna åtgärder för kundkännedom gäller för alla kunder som inte är förknippade med särskilt hög eller låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2. Förenklade åtgärder för kundkännedom

Förenklade åtgärder för kundkännedom gäller för alla kunder som är förknippade med låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De är mindre stränga än allmänna åtgärder för kundkännedom.

3. Skärpta åtgärder för kundkännedom

Skärpta åtgärder för kundkännedom gäller för alla kunder som är förknippade med hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism (t.ex. personer i politiskt utsatt ställning eller kunder med hemvist i ett land med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism).

Skärpta åtgärder för kundkännedom är strängare än allmänna åtgärder för kundkännedom och innefattar följande åtgärder:

 • inhämtning av ytterligare information från kunden och den verkliga huvudmannen
 • inhämtning av ytterligare dokument från kunden
 • inhämtning av ytterligare information om affärsförbindelsens syfte och art
 • inhämtning av information om kundens och den verkliga huvudmannens ekonomiska situation och varifrån de ekonomiska medel som ska användas i affärsförbindelsen kommer från (t.ex. kundens lön, arv, sparande)
 • ett godkännande från en behörig beslutsfattare att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse
 • tillämpning av skärpt löpande uppföljning av affärsförbindelsen (t.ex. genom att öka antalet kontroller)

 

När ska verksamhetsutövare vidta åtgärder för kundkännedom?

I Sverige måste verksamhetsutövare tillämpa kännedomsåtgärder i följande situationer:

 • vid etableringen av en affärsförbindelse
 • vid enstaka transaktioner som:
  • uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer
  • understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men har samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till 15 000 euro eller mer
  • uppgår till ett belopp motsvarande 1 000 euro eller mer i form av en överföring av medel
 • när en person bedriver verksamhet som avser kontanthandel med varor till ett värde på minst 5 000 euro
 • vid osäkerhet om tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet är tillräckliga eller tillförlitliga
 • vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism
 • vid enstaka transaktioner eller sammanlänkade transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 2 000 euro eller mer
 • vid enstaka transaktioner eller sammanlänkande transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 2 000 euro eller mer via betalning av insatser eller utbetalning av vinster till eller från en spelverksamhet

 

Vilka åtgärder ska vidtas för kundkännedom?

Följande åtgärder ska vidtas för att uppnå kundkännedom:

1. Identifiering av kunden

I Sverige ska verksamhetsutövare inhämta följande uppgifter om kunder som är fysiska personer:

 • namn
 • adress
 • personnummer eller samordningsnummer
 • födelsedatum

Om kunden är en juridisk person ska verksamhetsutövare inhämta följande uppgifter:

 • företagsnamn
 • adress
 • organisationsnummer eller motsvarande
 • information om kunden och den verkliga huvudmannen (t.ex. genom att söka i registren över verkliga huvudmän)

2. Kontroll av kundens identitet

Verksamhetsutövaren ska kontrollera kunden och den verkliga huvudmannens identitet genom:

 • pass
 • svenskt körkort
 • identitetskort utfärdat av en svensk myndighet
 • nationella identitetskort
 • elektronisk legitimation (t.ex. BankID)

När kunden är en juridisk person ska kundens identitet kontrolleras genom:

 • registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandlingar
 • kontroll mot externa register

3. Inhämtning av information om affärsförbindelsens syfte och art

Verksamhetsutövare ska ha insikt i varför kunden valt en speciell tjänst eller produkt.

I de fall affärsförbindelsens syfte är självförklarande ska verksamhetsutövare endast inhämta information om affärsförbindelsens art, t.ex.:

 • Information om förväntat transaktionsmönster (typ, storlek och frekvens av transaktioner)
 • Information om kundens finansiella tillgångar och inkomster
 • Information om hur kunden kommer att använda produkterna och tjänsterna

Kunskap om affärsförbindelsens syfte och art hjälper dig att bedöma om kunden har ett legitimt syfte och du får en djupare insikt i kundens riskprofil.

4. Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen

Företag som omfattas av penningtvättslagen ska genomföra fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen. Den fortlöpande uppföljningen av affärsförbindelsen hjälper dig att upptäcka misstänkta aktiviteter och transaktioner.

Uppföljningen av affärsförbindelsen ska utgå från kundens riskprofil. Det gör att kunder med låg risk inte behöver kontrolleras lika noggrant och inte lika ofta som kunder med normal eller hög risk.

Det är dock viktigt att du fortfarande utför tillräckliga kontroller på plats för att identifiera aktiviteter och transaktioner som inte verkar normala för kunden. Dessutom ska du kontinuerligt uppdatera dokument, data och information om kunder.

 

Hur kan Penneo KYC hjälpa dig att följa penningtvättslagen?

Penneo KYC är en digital lösning som kan hjälpa dig att minska tiden och ansträngningen som krävs för att du ska uppnå kundkännedom.

Med Penneo KYC kan du:

 • inhämta information och dokument från kunder och dess verkliga huvudmän på ett säkert sätt
 • screena kunder och dess verkliga huvudmän mot PEP- och sanktionslistor och hämta företagsinformation från företagsregister
 • göra en guidad riskbedömning av kundens inneboende risk för penningtvätt och finansiering av terrorism
 • lagra data och dokument i enlighet med både penningtvättslagen och dataskyddsförordningen (GDPR)

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

9 expert tips for picking the perfect KYC solution

9 experttips för att välja den perfekta KYC-lösningen

2024 AML and Industry Predictions for Auditors and Accountants

Vad man kan förvänta sig av 2024? AML och branschförutsägelser (för redovisningsbranschen)

AML-compliant risk assessments of customers

Hur du gör en korrekt AML-riskbedömning och riskklassificering av dina kunder