Penningtvättslagen är framtagen för att stoppa brottslingar från att tvätta intäkterna från sin olagliga verksamhet och för att förhindra finansiering av terrorism. Ett av de viktigaste kraven i penningtvättslagen är att verksamhetsutövare ska vidta skärpta åtgärder för kundkännedom för alla kunder som utgör en hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 

Vad innebär skärpta åtgärder för kundkännedom?

Skärpta åtgärder för kundkännedom avser de ytterligare åtgärder som verksamhetsutövare måste vidta när de inleder en affärsrelation med en högriskkund. Till dessa åtgärder hör bland annat följande:

 • Närmare övervakning av affärsförbindelserna
 • Mer frekventa och strikta granskningar av transaktioner
 • Inhämtning av ytterligare information från kunden
 • Kontroll av kundens identitet mot flera tillförlitliga och oberoende källor

 

Vad är en högriskkund?

En högriskkund är en enhet som utgör en hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Följande är exempel på högriskkunder:

Personer i politisk utsatt ställning

Personer i politisk utsatt ställning, även kallat PEPs, är personer som har haft eller för närvarande har en framträdande offentlig funktion (t.ex stats- eller regeringschefer, högre chefer i statsägda företag, ministrar, m.m). Personer i politisk utsatt ställning anses vara högriskpersoner eftersom de innehar ledande positioner som kan utnyttjas för penningtvätt.

Enligt penningtvättslagen är även familjemedlemmar och nära medarbetare till personer i politisk utsatt ställning också PEP:er. Därför ska skärpta åtgärder för kundkännedom tillämpas innan man inleder en affärsförbindelse med dem.

Kunder som är etablerade i ett högrisktredjeland

Verksamhetsutövare måste tillämpa skärpta åtgärder för kundkännedom för kunder som är etablerade i länder som finns med på EU:s förteckning över högriskländer. Detta beror på att länderna på listan har brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Andra kunder som anses ha hög risk är bland annat:

 • Kunder med kopplingar till korruptionsbenägna branscher (t.ex. bygg- och anläggningssektorn, olje-, gas- och gruvindustrin, läkemedelsindustrin m.m.)
 • Kunder med kopplingar till sektorer som förknippas med en hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism (t.ex. kasinon, kontantintensiva företag och fastighetsmäklare m.m)
 • Kunder med komplexa och otydliga ägar- och kontrollstruktur
 • Kunder som begär transaktioner som är komplexa, onormalt stora eller har ett ovanligt mönster
 • Kunder som kräver alltför stor anonymitet eller sekretess
 • Kunder som ger ut innehavaraktier eller har nominerade aktieägare

 

Varför är det viktigt att tillämpa skärpta åtgärder för kundkännedom för högriskkunder?

Först och främst måste företagen tillämpa skärpta åtgärder för kundkännedom för högriskkunder för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter. Om du inte uppfyller kravet på skärpta åtgärder för kundkännedom kan det resultera i allvarliga sanktioner för ditt företag.

För det andra hjälper skärpta åtgärder för kundkännedom dig att skydda ditt företag mot risken att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta är framför allt viktigt i och med att skandaler som rör penningtvätt kan få allvarliga konsekvenser för ditt företags rykte och leda till att kunderna förlorar sitt förtroende.

 

Checklista för skärpta åtgärder för kundkännedom

Verksamhetsutövare måste vidta skärpta åtgärder för kundkännedom innan de inleder en affärsrelation med en högriskkund, samt när risknivån för en befintlig kund ändras från låg eller standard till hög.

Den här checklistan beskriver de skärpta åtgärder för kundkännedom som företag måste tillämpa:

 • Inhämta ytterligare information under KYC-processen (e.g., information om kundens verkliga huvudmäns rykte, information om den verkliga huvudmäns nära familjemedlemmar och nära affärspartners, nformation om den verkliga huvudmäns affärsverksamhet m.m)
 • Inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art (t.ex. antal, storlek och frekvens av transaktioner som kunden förväntar sig att genomföra under hela affärsförbindelsen, vart pengarna ska gå, varför kunden vill ha en viss produkt/tjänst m.m).
 • Kontrollera kundens och dess verkliga huvudmäns identitet med hjälp av flera oberoende och tillförlitliga källor (t.ex. pass, nationellt ID-kort, utdrag ur officiella företagsregister och utdrag ur civil-/befolkningsregister m.m)
 • Öka frekvensen av KYC-kontroller under hela affärsrelationen
 • Övervaka kundens transaktioner noggrant under hela affärsförbindelsen
 • Kontrollera kundens förmögenhetskälla och finansieringskälla genom att begära kopior av skattedeklarationer, reviderade årsredovisningar, lönebesked, handlingar m.m
 • Få godkännande från den högsta ledningen för att inleda eller fortsätta affärsrelationen med kunden
 • Begär att den första betalningen ska genomföras från ett konto som bevisligen står i kundens namn

 

Hur kan Penneo KYC hjälpa dig att uppnå kundkännedom?

Penneo KYC är en digital mjukvara som gör det möjligt för företag att automatisera kundkännedom och förbättrade KYC-processer. Med Penneo KYC kan du spara tid, uppfylla dina juridiska skyldigheter och ge dina kunder en bättre upplevelse.

Vår mjukvara är utvecklad för att hjälpa dig att uppnå kundkännedom. Nedan beskrivs det hur Penneo KYC kan göra ditt liv enklare:

Guidad riskbedömning: Mjukvaran hjälper dig att bedöma den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med varje kund. Med hjälp av riskbedömningen kan du bestämma vilken nivå av kundkännedom som krävs för varje enskild kund.

Kontroller mot PEP- och sanktionslistor: Vår plattform kontrollerar dagligen dina kunder och deras verkliga ägare mot sanktions- och PEP-listor och meddelar dig om eventuella ändringar.

Samla in information och dokument: Penneo KYC gör det enklare för dina kunder att ge dig den information och de dokument som krävs i KYC-processen. Du kan välja de dokument som du behöver och skicka begäran. Kunden kan uppfylla din begäran från vilken enhet som helst, när det passar honom eller henne.

Kryptering: All data i Penneo KYC är krypterad för att skydda dina kunders personliga information och dokument.

Visa att du följer reglerna: Alla åtgärder som du utför för att säkerställa efterlevnaden registreras i en granskningslogg som du kan använda för att visa att du uppfyller kraven för myndigheterna.

Lagra alla KYC-dokument på ett och samma ställe: All KYC-dokumentation sparas i Penneo KYC vilket gör att du enkelt kan komma åt och hämta den när du behöver den.

Minska manuell datainmatning: Penneo KYC har förbyggda integrationer med populära bokföringsverktyg, vilket gör det enkelt att skicka data mellan olika plattformar samtidigt som de spara tid och minimera antalet fel.

Som du kan se behöver kundkännedom inte vara en jobbig uppgift. Med ett verktyg som Penneo KYC är det lätt att säkerställa efterlevnaden mot penningtvätt och uppfylla dina skyldigheter!

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

2024 AML and Industry Predictions for Auditors and Accountants

Vad man kan förvänta sig av 2024? AML och branschförutsägelser (för redovisningsbranschen)

AML-compliant risk assessments of customers

Hur du gör en korrekt AML-riskbedömning och riskklassificering av dina kunder

AML violations found in Swedish accounting companies

AML-överträdelser konstaterade av länsstyrelserna och Revisorsinspektionen vid kontroll av revisionsbyråernas efterlevnad under 2023