Är digitala signaturer juridiskt bindande?

Digitala signaturer är den mest avancerade och säkra typen av elektroniska signaturer, men hur giltig och erkänd är den?
På Penneo är efterlevnad av juridiska regler ett måste.

Juridisk effekt av elektroniska signaturer

En elektronisk signatur hänvisar i allmänhet till alla elektroniska processer som indikerar godkännande av avtal eller dokument. En digital signatur, även känd som en avancerad eller kvalificerad e-signatur, hänvisar till en specifik typ av elektronisk signatur. Digitala signaturer använder ett certifikatbaserat digitalt ID för att autentisera undertecknarens identitet och ge bevis för signering genom att binda varje signatur till dokumentet med kryptering.

Digitala signaturer är givetvis lika giltiga och bindande som traditionella signaturer på papper. EIDAS-förordningen Art.25 innehåller ett strikt förbud mot diskriminering av digitalt hanterade avtal. Med andra ord står det i strid mot lagen ifall du som en verksamhet eller myndighet skulle neka mottagandet eller erkännandet av dokument med grund för att de är digitalt signerade.

 

Regelverk

Digitala signaturer är lagliga, tillförlitliga och verkställbara i nästan alla industrialiserade nationer runt om i världen och används aktivt i Europa. Penneo stödjer de flesta lagkrav i EU:s medlemsstater och i Norge. För de flesta affärs- och konsumenttransaktioner är en vanlig elektronisk signatur tillräcklig. Andra transaktioner - på grund av nationella bestämmelser - kan kräva en digital (avancerad eller kvalificerad elektronisk) signatur.

Europeiska Unionen

  • I EU trädde förordningen om elektronisk identifiering och förtroende för elektroniska transaktioner för den inre marknaden (eIDAS) i kraft i juli 2016, vilket fastställde en konsekvent rättslig ram för erkännande av elektroniska signaturer över hela EU.  eIDAS gör alla typer av e-signaturer lagliga och verkställbara, men endast kvalificerade elektroniska signaturer har samma status som en signatur med penna och papper. Penneos digitala signaturer överensstämmer med eIDAS tekniska standarder för elektroniska signaturer. Läs mer om eIDAS.

Skandinavien

  • Penneo stödjer nationella digitala certifikatbaserade signaturer med Norsk BankID, Svensk BankID och Dansk NemID. Dessutom säkerställs efterlevnad med de lagstadgade kraven för avancerade elektroniska signaturer i Danmark och Sverige samt på kvalificerade elektroniska signaturer i Norge. BankID uppfyller högsta säkerhetsnivå för elektronisk signering (nivå 4) för elektroniska ID:s i Norge.
  • Danmark och Sverige, som EU-medlemsstater, följer eIDAS-förordningen gällande den juridiska effekten av elektroniska signaturer. Norge följer lagen om genomförande av EU-förordningen för elektronisk identifiering och betrodda tjänster gällande elektroniska transaktioner i den inre marknaden (lagen om elektroniska förtroende), som implementerar eIDAS i Norge. Läs mer om lagen om elektroniska betrodda tjänster här.

Övriga europeiska länder

  • Penneo hjälper dig att följa regionala och industriella lagkrav. Varje gång vi introducerar vår digitala signeringslösning i ett nytt land, ser vi till att vi överensstämmer med lokala lagar, juridiska standarder och lagstadgade krav.

 

Know-Your-Customer

Know-Your-Customer (KYC) handlar om vad företag gör för att verifiera deras kunders identitet. Många företag som omfattas av den europeiska lagen om åtgärder mot penningtvätt inleder sina KYC-processer genom att samla grundläggande data och information om sina kunder, vilket ofta görs genom att begära skannade kopior av pass, körkort eller liknande ID. Detta är besvärligt, tidskrävande och osäkert. Med Penneos lösning hanteras allt detta genom att låta kunderna identifiera sig med nationella digitala ID:n direkt från dator eller smartphone - allt i enlighet med Know-Your-Customer (KYC) och lagen om åtgärder mot penningtvätt (AML) .

För att lära mer om KYC, klicka här

 

Kommunikation gällande digitala underskrifter.

På Penneo uppmuntrar vi våra kunder till att kommunicera om deras arbete gällande säkerhet och compliance. Genom att samarbeta med verksamheter som också lägger vikt vid hög IT-säkerhet, främjar man ett trovärdigt ansvarstagande som företag.

Tryck här för att lära dig mer.