Carl-Fredrik Hedengren
Skrivet av Carl-Fredrik Hedengren,
Rådgivare och VD
AML Audit & Advisory AB

Carl-Fredrik Hedengren är en mycket erfaren AML-rådgivare och VD för AML Audit & Advisory AB, specialiserad på att tillhandahålla helhetslösningar för verksamheter som påverkas av AML-regelverket. Med över ett decennium av expertis har Hedengren fungerat som en betrodd rådgivare inom AML och andra regulatoriska frågor, med omfattande erfarenhet inom FinTech och kapitalförvaltning. Hans djupa kunskap och engagemang för regelefterlevnad gör honom till en go-to expert för företag som navigerar AML-komplexitet.

 

Detta inlägg utforskar AML-landskapet genom en 2024-lins som gör det möjligt för redovisningskonsulter och revisorer att förutse potentiella nya risker för efterlevnadskrav. Carl-Fredrik undersöker utmaningarna med den ökande regelbördan för redovisningsbranschen och hur man kan hantera dem på på ett effektivt sätt. Lär dig mer om nya regelkrav som kommer från både EU och lokala svenska myndigheter och hur man anpassar sig till den ständigt föränderliga miljön. Slutligen, uppmuntrande åtgärder som bör vidtas i branschen för att säkerställa effektivitet och efterlevnad på bästa sätt.

Tillsynsmyndigheterna verkar inte lätta på tillsynstrycket 2024. Sanktionsbesluten kommer fortfarande i hög takt och med ständigt ökande förväntningar från myndigheterna.

Både redovisningsbyråer och revisorer har fortfarande omfattande brister även inom de mest grundläggande områdena av AML.

 

Överväldigande krav riskerar bristande efterlevnad

Branschen lyckas inte alltid ta hänsyn till alla relevanta riskfaktorer i den allmänna riskbedömningen och de relaterade åtgärderna för kundkännedom. Detta beror ofta på otillräckligt utformade regler i kombination med behovet av löpande övervakning av källor och den snabba genereringen av information.

Många aktörer tar inte tillräcklig hänsyn till riskerna för finansiering av terrorism. I stället fokuserar man på riskhantering i samband med penningtvätt. Vi måste ompröva detta tillvägagångssätt, särskilt när det gäller allmän riskbedömning.

 

Hur säkerställer vi en effektiv efterlevnad av AML?

De ökande AML-kraven lockar fler programvaruleverantörer för digitala KYC-lösningar, och många av dem har fått en betydande kundbas. Bland de system som jag personligen har stött på lyckas Penneo KYC hantera de nödvändiga förfrågningarna i enlighet med de lagstadgade krav som myndigheterna ställer.

Många revisionsbyråer som nyligen har gjort en investering i sina KYC-programvarulösningar har därför fortfarande brister i sin regelefterlevnad. Detta kommer sannolikt att korrigeras i takt med att redovisningsbranschens kunskap om AML förbättras och marknaden mognar.

 

Nya krav kräver nya utbildningar

Under 2024 kommer länsstyrelserna sannolikt att införa ett nytt krav på att revisionsbyråer årligen ska rapportera information om det interna arbetet mot penningtvätt samt specifik information om kunder, tjänster etc. Finansbranschen omfattas redan av ett sådant krav. Exakt vilken information som skall rapporteras är ännu inte specificerat. När informationen blir känd bör revisionsbyråerna se det som en möjlighet att städa upp bland policydokument, rutiner, löpande åtgärder och kunddata.

EU fortsätter att dominera agendan och regelverken på AML-området. Vi väntar på att en slutlig version av en ny EU-förordning som ersätter den svenska penningtvättslagen ska presenteras och träda i kraft. När detta sker – det är fortfarande osäkert när – kommer även revisionsbyråerna att behöva uppdatera policydokument.

 

Nyårslöften för redovisningsbranschen

En förhoppning inför det nya året är att revisions- och redovisningsbranschens organisationer ska förbättra stödet till sina medlemmar genom att ta fram nya mallar och riktlinjer. Tyvärr är det nuvarande materialet långt ifrån tillräckligt för att medlemmarna ska kunna möta de ökande kraven från länsstyrelserna.

Jag vill också uppmana länsstyrelserna och i synnerhet polismyndigheten att förbättra fortbildningen inom redovisningsbranschen. Tyvärr ger deras presentationer dålig praktisk vägledning och få användbara detaljer för aktörerna. Redovisningsbranschen behöver också utveckla sitt eget utbildningsmaterial och anpassa det till den egna verksamheten – ett förbättringsområde för många.

 

Uppfyll svenska AML-krav med Penneo KYC

Jag samarbetade med Penneo för att utveckla det juridiska ramverket för deras KYC-programvara, anpassat till kraven i de svenska AML-lagarna.

Penneo KYC är nu tillgängligt i Sverige. Boka en personlig session med våra KYC-experter.

Friskrivningsklausul: Ansvarsfriskrivning: Denna artikel gäller AML-uppdateringar i Sverige. Var medveten om att landsspecifika skillnader finns om du har att göra med AML-efterlevnad i ett annat land än Sverige.

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

AML-compliant risk assessments of customers

Hur du gör en korrekt AML-riskbedömning och riskklassificering av dina kunder

AML violations found in Swedish accounting companies

AML-överträdelser konstaterade av länsstyrelserna och Revisorsinspektionen vid kontroll av revisionsbyråernas efterlevnad under 2023

PEP Management Best Practices & Preparing for EBA's New Guidelines

Best practise för PEP-hantering & Förberedelse för EBA:s nya regler om AML-organisation